Leczenie guzków tarczycy przy pomocy przezskórnego wstrzyknięcia etanolem – informacja dla pacjentów

Na czym polega leczenie guzków tarczycy przy pomocy przezskórnego wstrzyknięcia etanolem

Jest to metoda polegająca (jak sama nazwa mówi) na wstrzyknięciu 70% etanolu (alkoholu etylowego) go guzka tarczycy. Powoduje to denaturację (zniszczenie) tkanki guzka doprowadzając do jego znacznego zmniejszenia i zaprzestania produkcji hormonów przez guzka. Takie działanie zapobiega też wzrostowi guzka tarczycy w przyszłości. Zabieg ten wykonuje się pod kontrolą ultrasonograficzną – przypomina biopsję tarczycy. Nie jest to zabieg jednorazowy – powtarza się go kilkakrotnie w zależności od objętości guzka. Uciążliwością dla chorego może być bolesność w trakcie i po zabiegu – dlatego w przypadku braku przeciwwskazań stosujemy tzw. premedykację typową dla drobnych zabiegów chirurgicznych i diagnostycznych znoszącą ból i odczucie lęku.

Kto może być leczony taką metodą

Pacjenci z pojedynczym guzkiem tarczycy lub tzw. guzkiem dominującym – gdy w tarczycy istnieje wiele guzków ale jeden z nich wielkością znacznie przewyższa pozostałe. W innych przypadkach kwalifikacja jest indywidualna, ale nie powinno się tą metodą leczyć pacjentów pacjentów tzw. wieloguzkowym przerostem tarczycy – gdy cały narząd składa się z licznych guzków podobnej wielkości.

Jaka jest skuteczność leczenia w porównaniu z innymi metodami

· Podawanie sztucznych hormonów tarczycy. Jest to bardzo mało skuteczna i uciążliwa metoda – zmniejszenie wielkości guzków tarczycy osiągamy u 17% pacjentów jeżeli stosujemy umiarkowane i nieszkodliwe dawki leków do 40%, jeżeli zdecydujemy się podać dawkę wywołująca podkliniczną(bezobjawową) nadczynność tarczycy. U wielu chorych leczenie to nie powinno być stosowane ze względu na przeciwwskazania do przewlekłego podawania hormonów tarczycy bądź brak skuteczności.

· Leczenie operacyjne – jest to sposób skuteczny, niestety jak każdy zabieg operacyjny obciążający. Do nawrotów (odrostu) dochodzi u ok. 40% pacjentów w przeciągu 20 lat od leczenia. Zazwyczaj po leczeniu konieczne jest stałe przyjmowanie (substytucja) hormonów tarczycy w zastępstwie usuniętego narządu

· Leczenie przy pomocy radiojodu (J131) – pierwiastka promieniotwórczego wychwytywanego przez tarczycę i niszczącego tarczycę jest najskuteczniejszą metodą. Niestety w przypadku leczenia guzków tzw. obojętnych – nie wychwytujących intensywnie jodu – potrzebna jest duża dawka izotopu co wiąże się z małą dostępnością leczenia i czasową izolacją pacjenta po leczeniu. Zazwyczaj po leczeniu konieczne jest stałe przyjmowanie (substytucja) hormonów tarczycy w zastępstwie zniszczonego narządu

· Leczenie przezskórnymi wstrzyknięciami etanolu – obecnie uważa się, że powodzenie leczenia można osiągnąć u 70-80% pacjentów. Zazwyczaj nie ma potrzeby przewlekłego podawania hormonów tarczycy po leczeniu

Czy można leczyć nowotwory złośliwe tarczycy metodą wstrzyknięć etanolu

Absolutnie nie. Leczenie nowotworów tarczycy polega na skojarzeniu zabiegu operacyjnego z późniejszą terapią pierwiastkami promieniotwórczymi i przyjmowaniem hormonów tarczycy. To leczenie w chwili obecnej w większości przypadków cechuje się duża skutecznością, o ile pacjent nie zwleka ze zgodą na proponowane leczenie. Przed leczeniem wstrzyknięciami etanolu konieczne jest wykluczenie nowotworów złośliwych tarczycy.

W jaki sposób można wykluczyć nowotwór złośliwy tarczycy

Na podstawie trzech kryteriów: badania lekarskiego pacjenta, badania ultrasonograficznego i badania biopsji cienkoigłowej celowanej tarczycy pod kontrolą USG. Na podstawie tych trzech kryteriów lekarz może w części przypadków rozpoznać nowotwór złośliwy tarczycy, w części przypadków go podejrzewać. W obu tych sytuacjach konieczne jest leczenie operacyjne. Gdy nie ma danych do rozpoznania lub podejrzenia procesu złośliwego – można podjąć leczenie wstrzyknięciami etanolu

Czy wstrzyknięcia etanolu mogą wywołać proces złośliwy

Prowadzone dotąd badania temu zaprzeczają. Etanol nie znajduje się na liście czynników, które podane miejscowo wywołują proces złośliwy. Lista ta jest prowadzona przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem IARC (www.iarc.fr).

Czy nadczynność lub niedoczynność tarczycy jest przeciwwskazaniem do leczenia wstrzyknięciami etanolu

Nie. W przypadku nadczynnego guzka tarczycy u kobiet planujących ciążę lub u osób leczonych lekami z dużą zawartością jodu (Cordarone, Opacorden) jest to nawet metoda z wyboru. Oczywiście tak jak u każdego pacjenta poziom hormonów tarczycy powinien być (w miarę możliwości ) wyrównany przy pomocy odpowiednich leków.